Polska +48 500 823 355 / 08:00-21:00
Social Media

Regulamin

Tu jesteś  /  Strona główna  /  Regulamin

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY IMATRANS


Zbieranie danych osobowych
Przy dokonywaniu rezerwacji usług transportowych poprzez serwisy internetowe Klient proszony jest o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do potwierdzenia rezerwacji. Klient wypełnia formularz rejestracyjny, w którym proszony jest o podanie danych identyfikujących go jako stronę umowy o świadczenie usług transportowych. Dane osobowe w szczególności obejmują informacje takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. W przypadku rezerwacji telefonicznej dane te są przekazywane ustnie. Dane adresowe nie są traktowane jako dane osobowe, ale jako dane identyfikujące punkt rozpoczęcia oraz punkt docelowy podróży/transportu.

Dane osobowe mogą być gromadzone przez firmę Imatrans również w innych sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla realizacji określonego celu, zgodnego z prawem (wypełnianie dokumentów księgowych, realizacja płatności, rozpatrywanie reklamacji, załatwianie kwestii spornych, formularz kontaktowy).

 

Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane są dla celów identyfikacji Klienta jako strony umowy o świadczenie usług transportowych, dla celów wykonania umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu tej umowy. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez firmę dla celów marketingu własnych usług/produktów. Marketing własnych usług/produktów polega w szczególności na wysyłaniu niezapowiedzianych wiadomości e–mail do osób, których dane kontaktowe zostały udostępnione podczas rezerwacji on-line bądź w trakcie rezerwacji telefonicznej. Klient w każdej chwili ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych do tego celu.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Firma Imatrans nie sprzedaje i nie przekazuje danych osobowych Klientów innym podmiotom, chyba że obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa bądź jest to niezbędne dla dochodzenia roszczeń firmy w przypadku naruszenia jego praw/dóbr przez Klienta. Firma Imatrans może również przekazać informacje osobowe innej firmie transportowej w przypadku, gdy jest wykonawcą tylko części zlecenia. Takie sytuacje mogą mieć miejsce, gdy Klient będzie kontynuował podróż z innym przewoźnikiem np. na skutek awarii środka transportu.

 

Ochrona informacji
Jedynie osoby upoważnione przez Administratora danych oraz osoby obsługujące witrynę zamow.imatrans.pl mają dostęp do danych osobowych udostępnionych przez Klientów i Użytkowników serwisu. Osoby te mają obowiązek zachowania danych w ścisłej tajemnicy. Firma Imatrans stosuje środki organizacyjne i techniczne, aby chronić dane osobowe swoich Klientów przed ich nielegalną lub przypadkową zmianą, zniszczeniem bądź utratą, jak również przed dostępem osób niepowołanych bądź przed ich nieuprawnionym rozpowszechnianiem. Łączność z systemem rezerwacji odbywa się za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL o wysokim poziomie szyfrowania AES-256 (256-bitów), co uniemożliwia 'podsłuchiwanie' transmisji danych.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz 883 z późn. zm.), korzystając z systemu rezerwacji on-line Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystywanie ich do celów realizacji zamówienia.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 powyższej ustawy informujemy, że: Administratorem danych osobowych Klienta jest Imatrans z siedziba w ul. Wolności 15C
76-010 Polanów

 

Regulamin przewozów firmy IMA-Trans określający warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy ważny od 01.01.2016

Niniejszy regulamin ustala się na podstawie art 4 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.-Prawo Przewozowe Dz. U. z 1995 r. Nr 119 poz. 575 z późniejszymi zmianami.

Postanowienia ogólne

 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 2. a) przewoźnik IMA-Trans
 3. b) pasażer – osoba fizyczna korzystająca z przejazdów przewoźnika.
 4. c) umowa przewozu – umowa zawierana pomiędzy przewoźnikiem a pasażerem, w której przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia pasażera, a pasażer zobowiązuje się do zapłaty ustalonej ceny przy rezerwacji miejsca.
 5. d) bilet jednorazowy – dokument potwierdzający zawarcie umowy przewozu, uprawniający pasażera do jednokrotnego przejazdu busem przewoźnika, na określonej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę.
 6. e) bagaż – pod tym pojęciem rozumie się bagaż podręczny oraz bagaż dodatkowy;
 7. f) bagaż podręczny – rzeczy wniesione przez pasażera do busa;
 8. g) bagaż dodatkowy – rzeczy, nie będące bagażem podręcznym, umieszczone przez pasażera w miejscu wskazanym przez przewoźnika lub na ten cel przeznaczonym.
 9. h) nadbagaż – bagaż dodatkowy nie będący wliczony w cena biletu za który jest naliczona opłata dodatkowa uregulowana u kierowcy.

Warunki przewozu

 1. Dokonanie nabycia biletu przewoźnika oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Pasażer niezwłocznie po wejściu do busa zobowiązany jest zakupić bilet u kierowcy.
 3. Pasażer korzystający z promocyjnego przejazdu jest zobowiązany posiadać przy sobie i okazywać na każde żądanie kierowcy ważny dokument uprawniający go do promocyjnego przejazdu.
 1. W przypadku niedokonania przez pasażera nabycia biletu przed rozpoczęciem przejazdu, umowa przewozu zawiera się przez samo zajęcie przez pasażera miejsca w busie przewoźnika. Podróżny ponosi wówczas konsekwencje natychmiastowego opuszczenia busa.
 2. Przewoźnik jest zwolniony z obowiązku przewozu, jak również ma prawo nie dopuścić do przewozu lub usunąć z busa pasażera, jeżeli:
 3. a) pasażer nie stosuje się do Regulaminu lub przepisów przewozowych.
 4. b) pasażer znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np. narkotyków)
 5. c) pasażer znajduje się w stanie wskazującym, iż jest chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom.
 6. d) pasażer zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów lub zagrażający bezpieczeństwu podróży.
 7. e) pasażer odmawia zapłacenia należności za przewóz.
 8. f) zachodzą okoliczności uniemożliwiające przewóz, których przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom.
 9. Przewoźnik ma prawo odmówić zawarcia umowy przewozu oraz zatrzymać bilet osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa lub która z własnej winy nie jest w stanie wykazać, iż jest osobą, której dane osobowe zostały podane przy rezerwacji miejsca.
 10. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przewozie i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (w tym m.in. kontrolami policyjnymi, kontrolami Inspekcji Transportu Drogowego) oraz innymi czynnikami niezależnymi od przewoźnika (w szczególności warunkami atmosferycznymi, utrudnieniami w ruchu drogowym, problemami technicznymi).

Bilet

 1. Przewoźnik oferuje do sprzedaży następujące rodzaje biletów:
 2. a) Bilet jednorazowy.
 3. b) Bilet promocyjny: po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do skorzystania z promocji.
 4. Obowiązujące u przewoźnika zniżki, ulgi, rabaty, promocje nie podlegają łączeniu.

Obowiązki pasażera

 1. Pasażer jest obowiązany do:
 2. a) przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w przewozie drogowym oraz postanowień Regulaminu;
 1. b) stosowania się do zaleceń kierowcy.
 1. c) w busie fabrycznie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa, pasażer ma obowiązek je zapiąć i utrzymać w tym stanie przez okres jazdy.
 1. d) Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone przewoźnikowi (w tym w szczególności za zniszczenie urządzeń i wyposażenia) oraz za szkody wyrządzone przez niego współpasażerom.
 2. e) Pasażer odpowiada wobec w/w podmiotów również za szkody powstałe w związku z przewozem jego bagażu, chyba że szkody powstały z winy przewoźnika.
 3. f) Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza bus jest zobowiązany zapłacić przewoźnikowi kwotę stanowiącą równowartość kosztów poniesionych przez przewoźnika w związku z koniecznością całkowitego naprawienia szkody powstałej wskutek powyższych działań pasażera.
 4. g) Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscu przeznaczonych do siedzenia.
 5. h) Kierowca może odmówić przewozu osób nietrzeźwym i zachowującym się nieodpowiednio.
 6. i) Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi, mogą nie zostać wpuszczone do pojazdu lub z niego usunięcie przez kierowcę lub inne organy.
 7. j) Za zanieczyszczenie pojazdu przez pasażera powodujące konieczność jego zjazdu celem sprzątnięcia, pobrana będzie opłata specjalna.
 8. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.


  4. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania lub pozostawić Pasażera na trasie w przypadku, gdy Pasażer:
  jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających;
  nie przestrzega „Umownych warunków przewozu”;
  zachowuje się w sposób uciążliwy dla pasażerów lub mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu;
  nie posiada dokumentów wymaganych do przekraczania granic, nie stosuje się do przepisów celno- dewizowych lub bez uprzedzenia Przewoźnika przewozi przedmioty wymagające dłuższej odprawy celnej i tym samym mogą powodować opóźnienia przy odprawie na granicy. W takiej sytuacji oplata za przejazd nie podlega zwrotowi.

Bagaż

 1. Limit bagażowy wynosi dwie torby podróżne średniej wielkości plus bagaż podręczny. Całość nie może przekraczać 40 kg.
 2. Podlegają opłacie przedmioty stanowiące:
 3. a) Bagaż dodatkowy ( za każdą następną torbę przewidziana jest opłata 10 euro lub jej równowartości w złotówkach)
 4. b) Wózki dziecięce
 5. c) Rowery
 6. d) Inne przedmioty dodatkowe zgłoszone przy rezerwacji.
 7. Sprzęt elektroniczny (np. komputery, aparaty fotograficzne, odtwarzacze muzyki, telefony), biżuterię, kamienie szlachetne, papiery wartościowe, złoto oraz pieniądze pasażer ma obowiązek przewozić w ramach bagażu podręcznego. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody w w/w rzeczach w wypadku przewożenia ich przez pasażera w ramach bagażu dodatkowego.
 8. Zabrania się przewożenia broni, materiałów wybuchowych , żrących lub cuchnących i innych mogących w jakikolwiek sposób utrudnić pozostałym osobom korzystanie z pojazdu powodując zabrudzenie odzieży , uszkodzenie ciała pasażera lub pojazdu (ostre narzędzia , otwarte naczynia z farbą itp.).

Promocje

 1. Co 5 przejazd uprawnia do zniżki 50% nominalnej ceny biletu. Do skorzystania z tej promocji jest potrzebna karta promocyjna na której powinno znajdować się imię i nazwisko pasażera wpisane przez kierowcę oraz pieczątki z datami i podpisem kierowcy.
 2. Promocje się nie łączą.
 3. Pasażer może posiadać tylko jedną kartę promocyjną upoważniającą go do promocyjnego przejazdu.
 4. Pasażer nie może upoważnić osoby trzeciej do skorzystania z promocji.

Rezerwacja

 1. Rezerwacje przyjmujemy telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 2. Przy rezerwacji miejsca prosimy o podawanie faktycznych danych osobowych.
 3. Rezerwacje prosimy potwierdzać dzień przed planowanym wyjazdem.
 4. Informacje dotyczące przewozu osób przez firmę blue-bus.pl można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej www.blue-bus.pl w godzinach 8:00 – 20:00 .

 Reklamacja

 1. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować w formie elektronicznej na e-mail: biuro@imatrans.pl
 2. Reklamacje należy składać w terminie miesiąca od zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 1. W wypadku niedokonania przez pasażera zgłoszenia reklamacji przewoźnik odmawia przyjęcia go do rozpatrzenia.
 2. Reklamacje może składać wyłączenie pasażer. Za małoletniego reklamacje składa jego

przedstawiciel ustawowy.

 1. Reklamacja powinna zawierać:
 2. a) dane osobowe pasażera;
 3. b) opis okoliczności, w których zaistniało zdarzenie będące przedmiotem reklamacji;

c). opis i udokumentowanie doznanej szkody i jej wysokości;

 1. d) opis okoliczności wskazujących na związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem będącym podstawą

reklamacji a szkodą;

 1. e) wskazanie sposobu rekompensaty szkody.

Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez właściciela firmy do odwołania.

Zniżki dla klientów
-5%
W dwie strony taniej

Wyjedź i wróć z nami, otrzymasz od nas 5% rabatu!
-20%
Dzieci taniej

Dzieci do 10 lat jeżdżą z nami 20% taniej
-50%
Dla stałych klientów

6-ty przejazd 50% taniej!
Nasze trasy
Polska - Niemcy - Holandia

Oferujemy wyjazdy do ,Niemiec i Holandii . Organizujemy także przewozy dla grup zorganizowanych, przygotowujemy również indywidualne oferty dopasowane do potrzeb naszych Klientów.

Możliwość dopasowania trasy do potrzeb klienta
Wyposażenie Busów
Klimatyzacja
Każde nasze auto wyposażone jest w klimatyzację i dodatkowe ogrzewanie (przód-tył)
System DVD
Każde nasze auto wyposażone jest w System DVD
Wypoczęci kierowcy
Dbamy również o kierowców, aby jeździli wypoczęci i mogli profesjonalnie wykonywać swoje zadania
Wygodne fotele
Wygodne i komfortowe fotele pozwalające na wypoczynek w trakcie podróży